Кафедри

КАФЕДРИ МАРІУПОЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ МАУП

         Підготовка фахівців в Маріупольському інституті МАУП відбувається на 4 кафедрах: «Правознавства», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмента», «Соціальних наук та психології». Навчальний процес забезпечують досвідчені фахівці. Науково-педагогічний склад постійно вдосконалює навчальний процес, підвищує теоретичний та методичний рівень викладання.  Навчання студентів тісно пов’язано з набуттям практичних навичок. В інституті налагоджено чітку систему проходження ознайомчої, виробничої, переддипломної практик на підприємствах, установах та організаціях м. Маріуполя і області. Студенти також  приймають участь у науково-дослідницькій діяльності інституту. Велика увага приділяється вихованню у студентів поваги до обраної професії, підвищенню загального рівня культури та світогляду.

         Кафедра «Управління персоналом та економіки праці». На кафедрі ведеться підготовка  бакалаврів в галузі знань «Економіка і підприємництво» за  такими спеціальностями: «Управління персоналом та економіка праці», Облік та аудит», «Маркетинг»(промисловий маркетинг, торгівельний маркетинг, транспортний маркетинг та міжнародний бізнес та маркетинг). Головна мета при підготовці фахівців: формування сучасного економічного мислення, розуміння проблем діяльності підприємств, фірм, акціонерних товариств; оволодіння навичками творчого, критичного погляду на сучасний економічний механізм. Під час навчання студенти вивчають таки дисципліни: управління персоналом, кадровий менеджмент, стратегічний кадровий менеджмент, міжнародний ринок праці, профорієнтація і підбір кадрів, самоменеджмент, організація і методика аудиту, методика прийняття рішень в аналізі і аудиті, сучасні проблеми бухгалтерського обліку, міжнародний маркетинг, логістика, маркетиногова цінова політика, маркетингові дослідження та ін. Випускники кафедри можуть обіймати посади: керівника підприємства, начальника служби управління персоналом, начальника відділу праці і заробітної плати, економіста, менеджера з економіки і фінансів, бухгалтера, аудитора, керівників маркетингових служб, рекламних служб та ін.

         Кафедра «Менеджмента» - очолює  кафедру кандидат технічних наук Логвинов Юрій ВікторовичКафедра здійснює багаторівневу підготовку і випуск менеджерів (бакалаврів) за спеціалізаціями : «Економіка та управління бізнесом», «Промисловий менеджмент», «Менеджмент туризму та готельного бізнесу», «Медичний та фармацевтичний менеджмент». Підготовка фахівців здійснюється для організаційно-управлінської, аналітичної, комерційної діяльності в галузі менеджменту. Під час навчання студенти вивчають такі дисципліни: менеджмент, організацію діяльності промислових підприємств, організацію підприємницької, медичної та фармацевтичної діяльності, менеджмент підприємств готельного та туристичного комплексів, психологію управління, управління бізнесом, управління персоналом, івестиційний менеджмент та ін. Випускники кафедри працюють керівниками підприємств, установ, організацій, керівниками виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, керівниками підрозділів кадрів, маркетингу, керівниками малих підприємств, менеджерами (управителями) в оптовій торгівлі та іншими фахівцями в галузі управління.

        Кафедра «Соціальних наук та психології» - керівник кафедри доктор історичних наук Літвінов Олександр Павлович. Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу: соціологію, філософію, історію України, політологію, культурологію та ін. Та головне ведеться підготовка студентів-психологів за двома спеціалізаціями: «Практична психологія» та «Медична психологія». Психолог – це базова спеціальність, яка затребувана майже у кожній установі. Адже психолог це людина, яка працює з кадрами, з колективом. Кафедра випускає практичних психологів, які працюють в різних галузях: на виробництві, в системі освіти, органах внутрішніх справ, збройних силах, охорони здоров’я та ін. На основі добутих знань і умінь психологи-випускники здатні здійснювати психологічне діагностування, консультування, надавати психологічну допомогу у розв’язанні актуальних проблем окремим особам та колективам, сприяти поліпшенню психологічного клімату, розробляти рекомендації щодо попередження конфліктних ситуацій. Своєю працею практичні психологи сприяють забезпеченню психологічного здоров’я народу, зростанню самосвідомості суспільства. Медичних психологів кафедра готує для роботи у закладах охорони здоров’я (консультативна та діагностична робота у клініках соматичних та психічних захворювань), реабілітаційних та консультативних центрах  здоров’я, соціально-психологічних та патронажних службах (служба сім’ї, телефон довіри тощо),силових структурах (професійний добір, експертна робота), в освітніх, виховних, трудових закладах та ін.

        Кафедра "Правознавства" - завідуючий кафедрою кандидат юридичних наук Резніченко Володимир Олексійович.  Основні навчальні дисципліни:конституційне право України, судові та правоохоронні органи України, адміністративне право, фінансове право, цивільне та сімейне право, кримінальне право, трудове право, митне право, господарське право, кримінально-процесуальне право, цивільно-процесуальне право, основи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, міграційне право та ін.